آيين نامه لغو پروانه كسب واحد هاي صنفي

آيين نامه لغو پروانه كسب واحد هاي صنفي به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز
آيين نامه لغو پروانه كسب واحد هاي صنفي به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز
آيين نامه لغو پروانه كسب واحد هاي صنفي به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی

آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی

موضوع تبصره 3 ماده 39 قانون نظام صنفی

مصوب 24/12/1370 هیئت عالی نظارت

ماده 1- پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر به طور موقت یا دائم لغو می گردد:

الف- تعطیل محل کسب زاید بر مدت یا در غیر موعد مقرر.

ب- اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه در پروانه قید شده است.

ج- عدم پرداخت حق عضویت به اتحادبه بر اساس ضوابطی که در آیین نامه مربوطه تعیین گردیده است.

د- عدم رعایت ضوابط شهرداری و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مورد واحدهای صنفی و همچنین خودداری از پرداخت عوارض مربوط به کسب.

ه- عدم اجرای دستورات قانونی اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی ذیربط.

و- عدم اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت وکمیسیون نظارت در چهارچوب قانون نظام صنفی.

ز- تولید یا اصرار تداوم در عرضه کالای غیر استاندارد از کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران.

ماده 2- هر واحد صنفی که بنا به احتیاج شخصی یا ضروری قصد تعطیل موقت محل کسب خود را بیش از 15 روز متوالی در سال داشته باشد باید کتبا مراتب را به اتحادیه مربوطه اعلام شده و موافقت اتحادیه را کسب نماید.

تبصره – واحد صنفی که نسبت به عرضه ارزق عمومی اقدام می نماید برای تعطیل واحد کسب خود بیش از 3 روز غیر از ایام تعطیل رسمی ملزم به تحصیل موافقت از اتحادیه ذیربط می باشد.واحدهای صنفی نانوایی ملزم به رعایت مقررات و ضوابط مراجع قانونی خاص خود می باشند.

ماده 3- برای افراد صنفی که واحد خود را به صورت غیر مجاز زائد بر مدت مقرر در ماده 2 این آیین نامه تعطیل نمایند مجازات هایی به شرح زیر اعمال خواهد گردید:

الف- برای بار اول یک هفته تعطیل محل کسب و درج در پرونده صنفی.

ب- برای بار دوم 15 روز تعطیل محل کسب و درج در پرونده صنفی.

ج- برای بار سوم در ظرف یک سال اعراض از کسب تلقی گردیده و پروانه واحد صنفی به طور دائم لغو می گردد.

ماده 4- هر فرد صنفی که به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب خود غیر از آنچه در پروانه قید گردیده مبادرت نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:

الف-برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی و 15 روز فرصت برای برگشت به شغل قید شده در پرونده داده می شود

ب- برای بار دوم لغو پروانه و تعطیل محل کسب .

ماده5- در صورتیکه کمیسیون نظارت به استناد تند 11 ماده 33 قانون نظام صنفی با پیشنهاد مجمع امور صنفی ذیربط نسبت به تعیین انواع کالا و خدماتی که هر صنف مکلف به اجرای آن بوده و در صورت احراز تخلف صنفی مجازاتهایی به شرح ذیل اعمال می گردد:

الف- برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی.

ب- برای بار دوم 30 روز تعطیل محل کسب و ضبط پروانه کسب در اتحادیه.

ج- برای بار سوم لغو دائم پروانه و تعطیل محل کسب.

ماده 6- هر یک از اعضای اتحادیه که نسبت به پرداخت حق عضویت سالانه برابر مفاد آیین نامه مربوطه اقدام ننماید ظرف مدت 15 روز با ابلاغ کتبی از طریق اتحادیه مربوطه مکلف به پرداخت خواهد شد.چنانچه در خاتمه مهلت مصرحه در اخطار کماکان حق عضویت را نپردازد به مدت 20 روز محل کسب عضو متخلف تعطیل و در خاتمه مدت مزبور در صورت عدم پرداخت موجب لغو دائمی پروانه و تعطیل محل کسب می گردد.

واحدهای صنفی که به علت عدم پرداخت حق عضویت به طور موقت تعطیل نسبت به پرداخت حق عضویت خود اقدام نمایند واحد صنفی مذکور در مدتی که مقرر گردیده تعطیل خواهد ماند.

تبصره- هر گاه از لحاظ پرداخت حق عضویت بین فرد صنفی و اتحادیه مربوطه اختلاف باشد، موضوع در مجمع امور صنفی ذیربط مطرح و برابر مفاد این آیین نامه تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد.

ماده 7- واحدهای صنفی موظف به اجرای دستورات کتبی اتحادیه های مربوطه در چهارچوب وظایف مصرح در قانون نظام صنفی می باشند. عدم اجرای دستورات اتحادیه برای بار اول موجب اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی متخلف می گردد و در صورت تکرار، اتحادیه موظف است با ذکر مورد موضوع را به کمیسیون حل اختلاف مجمع امور صنفی منعکس نماید و چنانچه تخلف وارده، تشخیص داده شد برای بار دوم واحد صنفی به مدت 20 روز تعطیل می گردد.تخلف از دستورات اتحادیه برای بار سوم در طول یک سال از تاریخ اخطار اولیه پس از احراز آن توسط کمیسیون مذکور موجب لغو پروانه کسب و تعطیل محل کسب می گردد.

ماده 8- هر فرد صنفی که نسبت به پرداخت عوارض شهرداری در مهلت مقرر اقدام ننماید، ظرف مدت 15 روز طی اخطاریه ای وی را مکلف به پرداخت نماید. چنانچه در خاتمه مهلت مصرح در اخطار کماکان عوارض مربوطه را نپردازد مراتب به اتحادیه گزارش و اتحادیه موظف است با اعلام کتبی شهرداری نسبت به تعطیل محل کسب به مدت 20 روز اقدام نماید در صورت عدم پرداخت عوارض شهرداری در مدت مذکور اتحادیه موظف است نسبت به تعطیل محل کسب تا هنگام پرداخت عوارض کسب متعلقه اقدام نماید.

تبصره – چنانچه واحد صنفی ظرف مدت شش ماه نسبت به پرداخت عوارض اقدام ننماید مشمول ماده 4 این آیین نامه خواهد گردید.

ماده 9- واحدهای صنفی موظفند ظوابط شهرداری را بر اساس قانون و آیین نامه های اجرایی مربوطه رعایت کنند.عدم رعایت آن ها موجب مجازات های ماده 8 این آیین نامه می گردد.

ماده 10- عدم اجرا ی ضوابط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که بر اساس قانون و آیین نامه های اجرایی ذیربط واحدهای صنفی را ملزم به رعایت آن می نماید موجب مجازاتهایی به شرح ذیل می باشد:

الف- برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی.

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب برای مدت 15 روز.

ج- برای بار سوم تعطیل محل کسب برای مدت سه ماه.

د- برای بار چهارم لغو دائم پروانه و تعطیل محل کسب.

تبصره = چنانچه تخلفات مندرج در این آیین نامه دارای عناوین جرم باشد علاوه بر مجازاتهای مندرج در آیین نامه، متخلف به مجازات جرم ارتکابی توسط مراجع ذیصلاح نیز محکوم خواهد شد و اتحادیه مکلف است مجرم را به مقامات صالحه معرفی نماید.

ماده 11- هرگاه فرد صنفی از پرداخت حقوق کارگران مشمول قانون تامین اجتماعی خودداری کند سازمان تامین اجتماعی می تواند ضمن ایراد دلایل کافی، لغو پروانه متخلف را از مجمع امور صنفی ذیربط تقاضا کند. در صورت احراز صحت ادعای سازمان تامین اجتماعی نسبت به لغو پروانه اقدام می گردد.اتحادیه مکلف است نظر خود را ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت تقاضای سازمان تامین اجتماعی از طریق مجمع امور صنفی ذیربط به سازمان مذکور اعلام دارد.اجرای مقررات این تبصره در هر حال مانع اجرای مقررات قانون تامین اجتماعی نخواهد بود.

ماده 12- برای هر یک از اعضای اتحادیه که مصوبات هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت را اجرا ننمایند، مجازاتهایی به شرح ذیل اعمال خواهد گردید:

الف- برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی.

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب برای مدت 15 روز.

ج- برای بار سوم تعطیل محل کسب برای مدت 3 ماه.

د- برای بار چهارم لغو دائم پروانه و تعطیل محل کسب.

ماده 13- عدم رعایت مقررات استاندارد کالاهای مشمول استاندارد اجباری پس از سه بار اخطار توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مجازات هایی به شرح ذیل در پی خواهد داشت:

الف- برای بار اول اخطار کتبی و درج در پرونده واحد صنفی.

ب- برای بار دوم تعطیل محل کسب برای مدت 3 ماه.

ج- برای بار سوم لغو دائم پروانه و تعطیل محل کسب.

ماده14- عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی قانون کار، حسب اعلام ادارات کار و امور اجتماعی محل در صورت انقضای مهلت مقرر در اخطار کتبی موجب تعطیل موقت محل کسب تا اجرای مقررات مذکور طبق تایید ادارات مربوطه می گردد.

ماده 15- واحدهای صنفی که به تعطیل موقت محل کسب محکوم می شوند چنانچه پس از پایان مدت تعطیل حداکثر تا 6 ماه نسبت به افتتاح واحد صنفی خود اقدام ننمایند اعراض از کسب تلقی گردیده و پروانه کسب آنان به طور دائم لغو می شود. آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی

ماده 16- هیئت مدیره اتحادیه مکلف است اطلاعات واصله مبنی بر تعطیل بودن واحدهای صنفی را پس از دریافت گزارش بازرسان اتحادیه از محل، در اولین جلسه اتحادیه مطرح و صورت مجلس نموده و ضمن ابلاغ به واحد متخلف ظرف مدت 15 روز مراتب را در پرونده مربوط ضبط نماید.

ماده17- اجرای مفاد این آیین نامه مانع از اجرای آیین نامه اجرایی ماده 80 قانون نظام صنفی که مجازات آن تعطیل واحد صنفی تعیین شد، نخواهد بود.

ماده 18- فرد صنفی که پروانه اش لغو شده می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم متخذه مبنی بر لغو پروانه به کمیسیون نظارت موضوع ماده 48 قانون نظام صنفی شکایت کنند.نظر کمیسیون مزبو ر در این مورد قطعی و لازم الاجرا است.

آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی

ماده 19- اتحادیه ها موظف اند رونوشت احکام صادره در خصوص تعطیل واحد صنفی را جهت سهمیه کالا و مواد اولیه و خدمات در طول مدت تعطیل به شرکت تعاونی صنف یا سایر سازمان های مربوطه منعکس نمایند.

ماده 20- اتحادیه صنفی ملزم به اجرای مفاد این آیین نامه در خصوص تعطیل موقت یا دائم محل کسب و همچنین لغو پروانه بوده نظارت و پیگیری در اجرای این امر به عهده مجمع امور صنفی ذیربط می باشد.

ماده 21- نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه به عهده کمیسیون موضوع ماده 48 قانون نظام صنفی خواهد بود.

ماده22- این آیین نامه در 22 ماده و 5 تبصره در جلسه مورخ 24/12/1370 هیأت عالی نظارت به تصویب رسید.

آیین نامه اجرایی موارد لغو پروانه کسب واحدهای صنفی می باشد همچنین برای دریافت رایگان فیلم های آموزشی، مستند، انیمیشن و مقالات رشته های معماری، عمران، شهرسازی به سایت ایرانیان شهرساز مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “آیین نامه لغو پروانه کسب واحد های صنفی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید