اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز
اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز
اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی

فصل دوم: ارکان شرکت

ماده۷ـ ارکان شرکت به شرح زیر می باشد:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیئت مدیره
ج ـ مدیرعامل
دـ بازرس (حسابرس)
الف ـ مجمع عمومی
ماده۸ ـ مجمع عمومی شرکت عبارت است از وزیران جهاد کشاورزی (رییس مجمع)، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نیرو و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.
ماده۹ـ مجمع عمومی با دعوت رییس مجمع و با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن با حداقل سه رأی موافق لازم الاجرا خواهد بود.
ماده۱۰ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت حداقل سالی دو بار، یک بار برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص گزارش هیئت مدیره و تصویب ترازنامه و حساب و سود و زیان و تصمیمات متخذه درخصوص سود و اندوخته های شرکت و یکبار برای تصویب بودجـه سال مالی آتی و خـط مشی و سایر اموری که در دسـتور جلسـه قرار دارد با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
تبصره۱ـ جلسات مجمع عمومی عادی شرکت به طور فوق العاده با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.
تبصره۲ـ دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی اعم از عادی یا فوق العاده، حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه با ذکر تاریخ و محل برگزاری و دستور جلسه، به صورت کتبی به اعضای مجمع عمومی و سایر مدعوین ابلاغ خواهد شد.
تبصره۳ـ حضور بازرس قانونی در جلسات مجمع عمومی الزامی است.
ماده۱۱ـ جلسات مجمع عمومی فوق العاده شرکت برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح اساسنامه، کاهش یا افزایش سرمایه و یا انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط با دعوت کتبی رییس مجمع عمومی تشکیل خواهد شد.

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی

ماده۱۲ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
الف ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست ها، خط مشی ها و برنامه سالانه شرکت
ب ـ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت های مالی شرکت و گزارش عملکرد فعالیت شرکت با توجه به گزارش بازرس (حسابرس)
ج ـ بررسی و تصویب تشکیلات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط
د ـ بررسی و تصویب آیین نامه مربوط به نحوه اداره شهرک های کشاورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
هـ ـ انتخاب بازرس (حسابرس)
و ـ تعیین اعضا هیئت مدیره و حقوق و مزایا و پاداش عملکرد آن ها در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
زـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهی های شرکت
ح ـ بررسی و تصویب سایر موضوعاتی که با رعایت قوانین مربوط در دستور جلسه عمومی گذاشته شده است.
ب ـ اعضای هیئت مدیره و وظایف و اختیارات آن ها
ماده۱۳ـ هیـئت مدیره متشکل از پنج نفر می باشد که به پیـشنهاد وزیر جهاد کشاورزی، توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند. رییس هیئت مدیره و مدیرعـامل از بین اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و تصویب مجمع عمومی انتخاب مـی شوند. احکام هیئـت مدیره و مدیرعامل توسـط وزیر جـهاد کشاورزی صادر می شود. اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی دو
تبصره۱ـ جلسات هیـئت مدیره با حضور اکثریت اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات اتخاذ شده با حداقل سه رأی موافق لازم الاجرا خواهد بود. جلسات هیئت مدیره باید حداقل ماهیانه دو نوبت تشکیل شود. اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد بود.
تبصره۲ـ اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال منصوب می شوند و انتخاب مجدد آن ها بلامانع است.
تبصره۳ـ عزل اعضای هیئت مدیره شرکت به پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی و به عهده مجمع عمومی است و در صورت فوت، استعفا و بازنشستگی، مجمع عمومی می تواند نسبت به تعیین جانشین اقدام کند.
ماده۱۴ـ هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع عمومی است و براساس مقررات این اساسنامه دارای اختیارات زیر می باشد:
الف ـ تهیـه سیـاست ها، خـط مشی هـا و بـرنامه هـای سـالانه جـهت ارایه به مجمع عمومی.
ب ـ بررسی و تأیید گزارش عملیات سالیانه هیئت مدیره و صورت های مالی شرکت برای تسلیم به بازرس (حسابرس) شرکت.
ج ـ بررسی بودجه سالانه شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی.
دـ اجرا و پیگیری مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.

اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی دو
هـ ـ تهـیه و تدوین تـشکیلات و آییـن نامه های مـورد نیـاز شرکت از جمله آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی شرکت و ارایه به مجمع عمومی برای تصویب.
وـ انجام اقدامات لازم به منظور تهیه زمین و در اختیار گرفتن آنها برای احداث شهرک های کشاورزی براساس قوانین و مقررات مربوط.
تبصره۱ـ اسـناد و اوراق تعـهدآور شرکـت از قبـیل چک، سفته، قراردادها و سایـر اوراق تجاری بـا امضاء مـدیرعامل و یکی از اعضـاء هیئـت مدیره معتبر خواهد بود.
تبصره۲ـ برداشت از حساب های بانکی شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر مالی و ذی حساب شرکت مجاز خواهد بود.

ماده۱۵ـ وظایف مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی

ج ـ مدیرعامل
ماده۱۵ـ وظایف مدیرعامل به شرح زیر تعیین می شود:
الف ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام امور اداری و اجرایی شرکت در حدود بودجه مصوب.
ب ـ تهیه و تنظیم بودجه سالانه شرکت و ارایه آن به هیئت مدیره.
ج ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی وگزارش عملکرد سالانه شرکت.
د ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره امور اداری، استخدامی، آموزشی کارکنان طبق آیین نامه های داخلی شرکت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
هـ ـ نمایندگی شـرکت در مراجع قضـایی و اداری و طـرح و اقامه دعوی عـلیه اشخـاص اعم از حقیقی و حقوقی در موارد لزوم و دفاع از دعاوی که علیه شرکت اقامه شـده اند و اقامه دعوی متقابل، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث و دفاع دعاوی متـقابل در تـمام مراجع با حق توکیل و انتخاب نماینده قضایی در موارد یادشده.
وـ ارایه سیستم های پیشرفته مدیریتی برای اداره شرکت به هیئت مدیره. اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی دو
زـ انجام سایر امور ضروری برای پیشبرد اهداف شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
تبصره ـ مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات قانونی خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک از مدیران یا کارکنان شرکت به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.
دـ بازرس (حسابرس)
ماده۱۶ـ بازرس (حسابرس) شرکت توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شود.
ماده۱۷ـ بازرس (حسابرس) باید درباره صحت صورت های مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کـنند و همچـنین درباره صحـت اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند اظهارنظر نموده و گزارش خود را به مجمع عمومی تسلیم نماید. گزارش بازرس (حسابرس) باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی برای اعضای مجمع عمومی ارسال گردد. تصمیماتی که بدون گزارش بازرس (حسابرس) راجع به صورت های مالی از طرف مجمع عمومی اتخاذ شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده۱۸ـ بـازرس (حسـابرس) حـق ندارد در امور جـاری شرکـت مداخله نمایـد و باید وظایف خود را طوری انجام دهد که خللی در امور جـاری شرکت ایجاد ننماید.

فصل سوم ـ منابع مالی
ماده۱۹ـ منابع مالی شرکت عبارت است از:
الف ـ درآمد حاصل از ارایه خدمات یا واگذاری دارایی های تحت اختیار شرکت به سرمایه گذاران در شهرک های کشاورزی
ب ـ منابع حاصل از دریافت تسهیلات، عقود مشارکتی و سایر منابع تأمین اعتبار
ج ـ منابع عمومی دولت
فصل چهارم ـ سایر مقررات
ماده۲۰ـ سال مالی شرکت از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد، به استثنای سال مالی اول که از تاریخ تشکیل شرکت می باشد. صورتهای مالی شرکت همراه گزارش عملکرد هیئت مدیره باید در موعد مقرر قانونی به بازرس (حسابرس) شرکت داده شود و بازرس (حسابرس) مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مربوط به مجمع عمومی تسلیم نماید.
این اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۶۷۵۳/۳۰/۹۱ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۰، به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

فصل دو و سه و چهار اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی همچنین برای دانلود رایگان فیلم های آموزشی، مستند، انیمیشن و مقالات رشته های معماری، عمران، شهرسازی به سایت ایرانیان شهرساز مراجعه کنید.

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “اساسنامه شرکت شهرک های کشاورزی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هفده + سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید