دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12
دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12
دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1

آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و از ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎ در ﻋﺼﺮی زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺮﻳﻊ و روزاﻓﺰون در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ، داﺋﻤﺎ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را در ﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻮردﻧﺪ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻲ ﻧﺸﺎﻧﻨﺪ. آﻣﻮزش ﺟﻮاﺑﮕﻮی اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ . ﺑﺪون ﺷﻚ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ، ﻫﻢ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻫﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣ ﻲآورد .

از اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﻪ وﻳﮋه ﻛﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻣﻮر آﻣﻮزﺷﻲ ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ دﻓﺘﺮ آﻣﻮزش و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎ رﺑﺮدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﻴﺎری ﻫﺎی ﻛﺸﻮر ﺷﺮح 16 و 12 ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﻨﺪ وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﻴﺎر ﻳﻬﺎ ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ، ﺗﺪوﻳﻦ و اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺘﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﻴﺎری ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز آﻣﻮزﺷﻲ اﻳﺸﺎن ﻛﺘﺎب و ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎﻳﻞ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ 80ﻧﻤﻮده اﺳﺖ

ﻛﻪ اﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﺘﺐ دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﻮﺛﺮ درﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ و دﻫﻴﺎرﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻋﻠﻮم ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . دانلود تمامی فایل های شهرسازی معماری عمران به صورت از سایت تخصصی ایرانیان شهرساز

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 15 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید