دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12
دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12
دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2

دراﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮداری )ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ (ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺘﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی آن ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﺻﻮل وﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮداری، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺷﻬﺮی، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻛﺘﺐ، اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی آن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آن ﻫﺎ ﺟﻨﺒﻪ ﺿﺎﺑﻄﻪ و دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺮای ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎی اﻳﺮان ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺪارد .ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺰوات و ﮔﺰارش ﻫﺎی ﻣﻮردی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی اﻳﻦ دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﻬﺮداران و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻃﺮح ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺷﻬﺮﺳﺎزی از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرﺑﺮدی، ﻛﺘﺎﺑﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻚ ﺟﺎ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺒﺎﺣﺚ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺻﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد، ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺿﺮورت وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺘﺎﺑﻲ در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﺗﺪوﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎ در اﻳﻦ رﺷﺘﻪ، ﺑﺮای ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی آﺷﻜﺎر اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﻧﮕﺎرش اﻳﻦ ﻛﺘﺎب، ﺗﻬﻴﻪ ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻲ درﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ آن ﻃﺮح دﻳﺪﮔﺎه ﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﻃﺮح رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی واﻗﻌﻲ ﺷﻬﺮداران ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. از وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی اﻳﻦ ﻛﺘﺐ، اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺷﻬﺮﺳﺎزی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی آن ﻛﺸﻮر اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ دارای ﺟﻨﺒﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﻮده و در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ. دانلود فایل  از سایت تخصصی ایرانیان شهرساز

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − 10 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید