مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری

مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری دانلود مقاله به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز
مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری دانلود مقاله به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز
مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری دانلود مقاله به صورت رایگان - ایرانیان شهرساز

مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری

مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری

چکیده 

در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺳـﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی-اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و‬‬‬‬‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻠﻤﻮسﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑـﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﻧﻤـﻮدن‬‬‬‬‫اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐﺳﺎزﻣﺎنﯾـﺎﺑﯽﺟﺪﯾـﺪی از ﻣﻨـﺎﻃﻖﺷـﻬﺮی ﺑـﻪوﯾـﮋهﮐﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ درﻣﻘﯿـﺎس ﺟﻬـﺎﻧﯽ‬‬‬‬‫ﺷﺪه، ﮐﻪدارای ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎتوﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓاﻗﺘﺼـﺎدی واﺟﺘﻤـﺎﻋﯽﻫﺴـﺘﻨﺪ.اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪارﺗﺒـﺎط ﻓﺮاﯾﻨـﺪ‬‬‬‬‫ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻨﺎﻃﻖﮐﻼن ﺷـﻬﺮیﺑـﻪوﯾـﮋه ﺑﺎزﺗـﺎبﻫـﺎی اﯾـﻦﭘﺪﯾـﺪه در ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖوﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰی‬‬‬‬‫ﻣﮑﺎﻧﯽ-ﻓﻀـﺎﯾﯽﻣﻨـﺎﻃﻖﮐـﻼنﺷـﻬﺮیرا ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ.

ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ ﻃﺮﯾﻖﻣﻄﺎﻟﻌـﻪﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪایواﺳـﻨﺎدیاﻧﺠـﺎمﮔﺮﻓﺘـﻪاﺳـﺖ.ﻧﺘـﺎﯾﺞﺣﺎﺻـﻞازﻣﻄﺎﻟﻌـﺎتﻧﻈـﺮیو‬‬‬‬‫ﻣﻮردیﻣﻨﺎﻃﻖﮐﻼﻧﺸﻬﺮیﻧﺸـﺎنﻣـﯽدﻫـﺪ،ﺗﺤـﻮﻻتﺳـﺎﺧﺘﺎریاﺧﯿـﺮدراﻗﺘﺼـﺎدﺟﻬـﺎﻧﯽﺑﺎزﺗـﺎبﮔﺴـﺘﺮدهای‬‬‬‬‫در ﺗﻌﺪﯾﻞﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎوروﯾﮑﺮدﻫـﺎیﻣـﺪﯾﺮﯾﺖوﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﯾـﺰیﻣﮑـﺎﻧﯽ-ﻓﻀـﺎﯾﯽ اﯾـﻦﻣﻨـﺎﻃﻖ، ﺑـﻪﺧﺼـﻮصدر‬‬‬‬‫ﺗﻌﺪادی از ﮐﺸﻮرﻫﺎیدر ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪﺟﻬـﺖﺳـﺎزﻣﺎنﯾـﺎﺑﯽﻓﻀـﺎیﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮایاﯾﻔـﺎی ﻧﻘـﺶ‬‬‬‬‫ﻣﻄﻠﻮبدر اﺑﻌﺎدﻣﻠﯽ وﺟﻬﺎﻧﯽداﺷـﺘﻪاﺳـﺖ.

ﻧﺘـﺎﯾﺞﺣﺎﺻـﻞازﺑﺮرﺳـﯽﺳﯿﺎﺳـﺖﻫـﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫـﺎی ﻓﻀـﺎﯾﯽ‬‬‬‬‫ﻣﻨﻄﻘﻪﮐﻼﻧﺸﻬﺮیﺗﻬﺮان ﻧﯿـﺰ ﻧﺸـﺎنﻣـﯽدﻫـﺪ، ﺑـﺎ وﺟـﻮدﮔﺴﺴـﺘﮕﯽ دردﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐـﻼن ﺷـﻬﺮ‬‬‬‬‫ﺗﻬﺮان،ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫـﺎی ﻓﻀـﺎﯾﯽ دو دﻫـﻪ اﺧﯿـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺤـﻮﻻت ﻧﺎﺷـﯽ از ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن‬‬‬‬‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻼﻧﺸﻬﺮی و اﺳـﺘﻔﺎده از ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖﻫـﺎی و ﺗﻮاﻧﻤﻨـﺪیﻫـﺎی ﺑـﺎﻟﻘﻮه ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. 

کَلان‌شهر عنوانی است که در مورد شهرهای بزرگ و پرجمعیت به‌کار می‌رود. یک کلان‌شهر معمولاً از یک شهر مرکزی و تعدادی شهر اقماری تشکیل شده‌است. به کلان‌شهر، مادرشهر هم گفته‌اند.

کلان‌شهرها معمولاً از اهمّیّت سیاسی، اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی زیادی برخوردارند و از مراکز مهم اقتصادی و تجاری هر کشور به‌حساب می‌آیند. همچنین کلان‌شهرها دارا امکانات ورزشی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری زیادی هستند و به‌همین علت، پذیرای گردشگرهای دیگر شهرها و کشورها هستند.
امروزه در کلان‌شهرها برای داشتن ترابری بهینه و جلوگیری از پدید آمدن نابسامانی در آمدوشد در گذرگاه‌های شهری، کارشناسان و گردانندگان امور شهری از بنیادهای مهندسی ترافیک پیروی می‌کنند. این بنیادها در سه چارچوبِ آموزش، بکارگیری آیین‌نامه‌ها و مهندسی گذرگاه‌ها، شناسانده شده‌اند و مانند سه گوشه یک مثلث با همدیگر درپیوسته بوده و به بنیادهای سه‌گانه ناموَر هستند.
بلاد کبیره
در اصطلاح اسلامی، شهرهای بزرگ خارق‌العاده را بلاد کبیره می‌نامند در این شهرها رفتن از محلی به محل دیگر در حکم مسافرت می‌باشد و نماز و روزه را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد. جوادی آملی در تعریف این شهرها می‌گوید شهری که بین محله‌های آن فاصله باشد، به طوری که عرفا چند شهر محسوب شود، از بلاد کبیره است. معیار و میزان این که کدام شهر از مصادیق بلاد کبیره است به نظر عرف برمی‌گردد.

 

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید