مقاله بررسی روند تغییرات سرانه و سطوح کاربری مسکونی بافت مرکزی شهر ایلام در دهه های 70 و 80 و مقایسه وضع موجود با طرح های جامع و تفصیلی پیشنهادی

مقاله بررسی روند تغییرات سرانه و سطوح کاربری مسکونی بافت مرکزی شهر ایلام در دهه های 70 و 80 و مقایسه وضع موجود با طرح های جامع و تفصیلی پیشنهادی
مقاله بررسی روند تغییرات سرانه و سطوح کاربری مسکونی بافت مرکزی شهر ایلام در دهه های 70 و 80 و مقایسه وضع موجود با طرح های جامع و تفصیلی پیشنهادی
مقاله بررسی روند تغییرات سرانه و سطوح کاربری مسکونی بافت مرکزی شهر ایلام در دهه های 70 و 80 و مقایسه وضع موجود با طرح های جامع و تفصیلی پیشنهادی

مقاله بررسی روند تغییرات سرانه و سطوح کاربری مسکونی بافت مرکزی شهر ایلام در دهه های 70 و 80 و مقایسه وضع موجود با طرح های جامع و تفصیلی پیشنهادی

مقاله بررسی روند تغییرات سرانه و سطوح کاربری مسکونی بافت مرکزی شهر ایلام در دهه های 70 و 80 و مقایسه وضع موجود با طرح های جامع و تفصیلی پیشنهادی

چکیده

ﭼﮑﯿﺪه مهمترینﻋﺎﻣﻞ در ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ، ﺳﺮاﻧﻪ و ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﺷﻬﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺼﻨﻮع را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﻫﺎ از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﺸﺎن در داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ. ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺮاﻧﻪ و ﺳﻄﻮح ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اﯾﻼم در دﻫﻪ ﻫﺎی 70 و 80 و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ اﯾﻼم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ اﯾﻦ مهم ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺎرﺑﺮی اراﺿﯽ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺸﺘﻪ و اﺛﺮات اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت را ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎی 70 و 80 را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ (Gis) ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﻖ ﻃﺮﺣﻬﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدن آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻄﻮح و ﺳﺮاﻧﻪ وﺿﻊ موجود کاربری مسکونی با استانداردهای شهری و افق طرح ها، مقدار کسری یا حتی اضافه بودن سطوح و سرانه را محاسبه و به صورت جداول و نمودار ترسیم گردیده است.دانلود تمامی فایل های شهرسازی، معماری، عمران به صورت رایگان از بهترین سایت تخصصی ایرانیان شهرساز

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مقاله بررسی روند تغییرات سرانه و سطوح کاربری مسکونی بافت مرکزی شهر ایلام در دهه های 70 و 80 و مقایسه وضع موجود با طرح های جامع و تفصیلی پیشنهادی”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید