مقاله تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهش منطقه 1 شهر تهران

مقاله تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهش منطقه 1 شهر تهران
مقاله تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهش منطقه 1 شهر تهران
مقاله تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهش منطقه 1 شهر تهران

مقاله تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهش منطقه 1 شهر تهران

مقاله تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهش منطقه 1 شهر تهران

چکیده

غلـب پژوهشـگران جغرافیایـی (برنامه ریـزان شـهری )، امنیـت اجتماعـی را از مهمتریـن نیازهـای جوامـع شـهری بـه حسـاب می آورنـد. وجـود امنیـت اجتماعـی در طـول تاریـخ همـواره بـه عنـوان یکـی از عوامـل اساســی در پیشــرفت و توســعه جوامــع بــه شــمار رفتــه اســت بــه همیــن دلیــل در ایــن زمینــه پژوهش هــای مختلفــی صــورت گرفتــه اســت . در ایــن پژوهــش نیــز بــا رویکــردی متفــاوت از پژوهش هــای پیشــین ، امنیــت اجتماعــی شــهروندان در منطقــه یــک شــهرداری تهــران مــورد بررســی قــرار می گیــرد بدیــن معنــا کـه ابتـدا میـزان امنیـت اجتماعـی بیـن دو گـروه جنسـی زنـان و مـردان بررسـی و سـپس متغیرهـای موثـر در ایجــاد امنیــت اجتماعــی مشــخص می شــوند.روش پژوهــش بــه صــورت توصیفی -تحلیلــی و از لحــاظ هـدف کاربردی -توسـعه ای اسـت . اطلاعـات و داده هـا بـه دو صـورت کتابخانـه ای و میدانـی گـردآوری شـده اسـت . حجـم جامعـه آمـاری حـدود ۴۴٠ هـزار نفـر می باشـد کـه بـر اسـاس نمونه گیـری خوشـه ای تعــداد ٣٨٠ نفــر بــه عنــوان حجــم نمونــه در نظــر گرفتـه شــده اند. داده هــا و اطلاعــات بــا اسـتفاده از آمــار توصیفـی و آزمون هـای T-test و پیرسـون مـورد تحلیـل قـرار گرفته انـد. یکی از مناطق شهری تهران است که در شمال شرقی شهر تهران واقع شده‌است. این منطقه از شمال به رشته کوه البرز، از غرب به رودخانه درکه، از جنوب به بزرگراه‌های شهید چمران و آیت‌الله صدر و از شرق به جاده لشکرک و پارک جنگلی قوچک محدود می‌شود. جمعیت این منطقه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵ ایران، ۴۸۷٬۵۰۸ نفر (۱۶۶٬۸۸۱ خانوار) شامل ۲۳۸٬۶۹۳ مرد و ۲۴۸٬۸۱۵ زن می‌باشد. دانلود تمامی فایل های شهرسازی، معماری، عمران به صورت رایگان از بهترین سایت تخصصی ایرانیان شهرساز

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مقاله تحلیلی بر امنیت اجتماعی شهروندان و تدوین برنامه ریزی راهبردی مورد پژوهش منطقه 1 شهر تهران”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 × 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید