مقاله تحلیل و واکاوی فرآیند لجن فعال بعنوان متداولترین سیستم های رشد معلق در تصفیه فاضلاب

مقاله تحلیل و واکاوی فرآیند لجن فعال بعنوان متداولترین سیستم های رشد معلق در تصفیه فاضلاب
مقاله تحلیل و واکاوی فرآیند لجن فعال بعنوان متداولترین سیستم های رشد معلق در تصفیه فاضلاب
مقاله تحلیل و واکاوی فرآیند لجن فعال بعنوان متداولترین سیستم های رشد معلق در تصفیه فاضلاب

مقاله تحلیل و واکاوی فرآیند لجن فعال بعنوان متداولترین سیستم های رشد معلق در تصفیه فاضلاب

مقاله تحلیل و واکاوی فرآیند لجن فعال بعنوان متداولترین سیستم های رشد معلق در تصفیه فاضلاب

چکیده

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﺣﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، ﺣﺬف ﻣﻮاد آﻟﯽ ﻣﺤﻠﻮل ﯾﺎ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪی ﻣﻮﺟﻮد در ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی1 (ﻧﯿﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ)، ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ واﺣﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮای ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ و واﮐﺎوی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺪاول ﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی رﺷﺪ ﻣﻌﻠﻖ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و اﺑﺰار ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل، ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﻮازی، اﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻫﻮازی، رژﯾﻢ اﺧﺘﻼط، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎ اﺧﺘﻼط ﮐﺎﻣﻞ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل، درﺟﻪ ﺣﺮارت، ﻧﺴﺒﺖ ﻟﺠﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ و ﻧﯿﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن و دﻧﯿﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد؛ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه واﻗﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﻣﺪ، اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و ﻟﯿﮑﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ رواﺑﻂ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد آﻟﯽ را ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺿﺮاﯾﺐ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﯿﮑﺮو ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ، ﻋﻤﺮ ﻟﺠﻦ و ﻏﯿﺮه ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮآﯾﻨﺪ USBF ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﯿﺮ ﻫﻮازی و ﯾﮏ زﻻل ﺳﺎز ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﺪه و در ﯾﮏ ﺑﯿﻮراﮐﺘﻮر ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺎرآﻣﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺼﻔﯿﻪ اﻧﻮاع ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و ﮐﺸﺎورزی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مقاله تحلیل و واکاوی فرآیند لجن فعال بعنوان متداولترین سیستم های رشد معلق در تصفیه فاضلاب”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + پانزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید