مقاله توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه بودجه برای راهکارهای اصلاحی نقاط حادثه خیز جاده ای

مقاله توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه بودجه برای راهکارهای اصلاحی نقاط حادثه خیز جاده ای
مقاله توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه بودجه برای راهکارهای اصلاحی نقاط حادثه خیز جاده ای
مقاله توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه بودجه برای راهکارهای اصلاحی نقاط حادثه خیز جاده ای

مقاله توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه بودجه برای راهکارهای اصلاحی نقاط حادثه خیز جاده ای

مقاله توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه بودجه برای راهکارهای اصلاحی نقاط حادثه خیز جاده ای

چکیده

اصــلاح هندســی و ترافیکــی بزرگراه هــا و جاده هــای برون شــهری به خصــوص در نقــاط حادثه خیـز از موثرتریـن راهکارهـای کاهـش تصـادف در ایـن نقـاط اسـت . بـا توجـه بـه هزینـه زیـاد ایــن راهکارهــا و محدودیــت بودجه هــای عمرانــی ، مطالعــه چگونگــی انجــام ایــن اصلاحــات بــا هــدف بیشینه ســازی کاهــش تصادفــات ضــروری اســت . در ایــن مقالــه ، ضرایــب تابــع هــدف یــک مــدل برنامه ریــزی خطــی مختلــط از نــوع مســائل کوله پشــتی بــا دو نــوع متغیــر تصمیــم پیوســته و گسسـته به منظـور تعییـن اصلاحـات لازم توسـعه داده می شـود. نتایـج حاصـل از حـل این مسـئله نشـان می دهـد کـه از بیـن انـواع راهکارهـای ارائه شـده ، دو راهـکار افزایـش عـرض راه و تعبیـه تجهیـزات روشـنایی ، مقرون به صرفـه نبـوده و اقداماتـی از قبیـل آرام سـازی مسـیر، تعبیـه علایـم ایمنـی ، خط کشـی و اجـرای چشـم گربه ای از اولویـت بالاتـری برخوردارنـد. نتایـج تحلیـل حساسـیت در قالـب نمـودار تغییـرات تابـع هـدف نسـبت بـه تغییـرات بودجـه حاکـی از آن اسـت کـه افزایـش بودجـه تـا آسـتانه معینـی بـا شـیب نسـبتا تنـدی ، کاهـش تصادفـات را بـه همـراه دارد؛ ولـی پـس ازآن شـیب به صـورت قابل ملاحظــه ای ملایم تــر می شــود. ایــن یافتــه می توانــد سیاســت گذاران و مدیــران را در تخصیــص بودجـه بـه راهکارهـای اصلاحـی نقـاط حادثه خیـز جـاده ای و افزایش میـزان صرفه جویی یاری رسـاند. افنــدی زاده و همــکاران بــا اســتفاده از برنامه ریــزی پویــا و بــا توجــه بــه محدودیـت بودجـه ، روشـی جهـت اولویت بنـدی پـروژه رفـع نقـاط حادثه خیـز ارائـه کردنـد؛ آن هـا در مطالعـه خـود چهـار سـناریوی اصـلاح نقـاط بـر اسـاس تعـداد تصادفـات ، میـزان هزینــه برآوردشــده در ســال پایــه ، اصــلاح پرهزینه تریــن نقــاط در هرســال و روش تحلیــل دینامیکـی در نظـر گرفتنـد و نشـان دادنـد.

 

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مقاله توسعه یک مدل برنامه ریزی خطی تخصیص بهینه بودجه برای راهکارهای اصلاحی نقاط حادثه خیز جاده ای”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 + پانزده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید