مقاله سنجش پارامتر های فیزیکی موثر در بافت های فرسوده موردی شهر طرقبه

مقاله سنجش پارامتر های فیزیکی موثر در بافت های فرسوده موردی شهر طرقبه
مقاله سنجش پارامتر های فیزیکی موثر در بافت های فرسوده موردی شهر طرقبه
مقاله سنجش پارامتر های فیزیکی موثر در بافت های فرسوده موردی شهر طرقبه

مقاله سنجش پارامتر های فیزیکی موثر در بافت های فرسوده موردی شهر طرقبه

مقاله سنجش پارامتر های فیزیکی موثر در بافت های فرسوده موردی شهر طرقبه

چکیده

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺣﯿﺎت ﯾﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮ‬اﺳﺖ، ﮐﻪ اﻏﻠﺐ دارای ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﺘﺮاﮐﻢ، ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢ و ﺑﺎرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻓﺖ‬ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻪی اوﻟﯿﻪ و اﺻﻠﯽ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ را‬ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺟﺰو ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ آن ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﺣﻔﻆ و‬ﺑﻬﺴﺎزی ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﮑﺮدی آن ﻫﺎ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ اﻏﻠﺐ‬اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﮕﻪ داری ﻣﻨﺎﺳﺐ، دﭼﺎر ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و اﺿﻤﺤﻼل‬ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻋﻤﻠﮑﺮدی اﯾﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر‬ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻪ داری آﻧﻬﺎ از اﻗﺪاﻣﺎت اوﻟﯿﻪ و ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت‬ﭘﺬﯾﺮد. ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده ﺷﻬﺮ ﻃﺮﻗﺒﻪ دارای ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪود 02 ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از‬ﻟﺤﺎظ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ،‬اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی‬ﮐﻤﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت‬ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اوﻻ وﺿﻌﯿﺖ‬ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺤﻼت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده، ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺤﻼت از ﻟﺤﺎظ ﻫﺮ ﯾﮏ از‬ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی‬ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ، ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﻣﺤﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﻓﺮﺳﻮده اﯾﻦ ﺷﻬﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.‬ دانلود تمامی فایل ها شهرسازی ، معماری ، عمران به صورت رایگان از سایت تخصصی ایرانیان شهرساز

 

 

«« دانلود فایل با لینک مستقیم »»

 

 

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “مقاله سنجش پارامتر های فیزیکی موثر در بافت های فرسوده موردی شهر طرقبه”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

ما را دنبال کنید