همه ی نوشته ها در: اقتصاد شهری

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی برنامه ششم: برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396) دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت ماده (117) اصلاحی آن قانون … ادامه مطلب »

مقاله لوازم توسعه زندگی شهری در آسیا

مقاله لوازم توسعه زندگی شهری در آسیا مقاله لوازم توسعه زندگی شهری در آسیا چکیده تا سال 2050 میلادی سه میلیارد نفر یعنی دوسوم کل جمعیت قاره آسیا به امید رفاه بیشتر و آینده ای نویدبخش و روشن تر ساکن شهرها خواهند بود. هم اکنون درصد می رسد و با روندی رو 80 ســهم … ادامه مطلب »

مقاله اندیشه های خام شهرسازی

مقاله اندیشه های خام شهرسازی مقاله اندیشه های خام شهرسازی ماهیت امروز شهرهای ایران از سرش پیچیده شهر سرچشمه می گیرد. این سرشت دارای دو وجه است: یکی فرآیند شهرنشینی مانند مسائل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی ارتباطات و مانند آن، و دیگری فرآیند خرد و اندیشه شهرسازی، که برای ماسئل شهری بنیان هر … ادامه مطلب »

مقاله جایگاه محله در توسعه پایدار شهر موردی محله های منطقه 10 شهرداری تهران

مقاله جایگاه محله در توسعه پایدار شهر موردی محله های منطقه 10 شهرداری تهران مقاله جایگاه محله در توسعه پایدار شهر موردی محله های منطقه 10 شهرداری تهران چکیده یکی از اهداف برنامه­ریزان شهری، ایجاد توسعه پایدار شهری و محله­ای است. بدین­صورت­که با ایجاد پایداری در محله­ها می‌توان به پایداری در سطوح بالاتر … ادامه مطلب »

دانلود بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز

دانلود بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز دانلود بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز روﻧﺪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ ﻛﻠﻴﺘـﻲ را ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ آورد ﻛـﻪ از ﺷـﺒﻜﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺷﻬﺮی، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ، …. ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟﻲ ﻛﻠﻴﺘﻲ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﻢ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط … ادامه مطلب »

راهکارهای کسب منابع درآمد پایدار در شهرداریها

راهکارهای کسب منابع درآمد پایدار در شهرداریها راهکارهای کسب منابع درآمد پایدار در شهرداریها مقدمه: ایجاد شهرها و پیدایش مساله شهر نشینی دارای سابقه طولانی در کشورمان میباشد ولی سابقه ی اداره شهرها توسط سازمان های محلی ( شهرداریها ) مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به کمتر از یک قرن می رسد … ادامه مطلب »

جغرافیای شهری چیست؟

جغرافیای شهری چیست؟ جغرافیای شهری چیست؟ در منابع علمی تعاریف مختلفی در رابطه با جغرافیای شهری بیان شده است که به ذکر چند مورد از آنها می‌پردازیم: 1- جغرافیای شهری روی «نظام فضایی» و «موقع شهر» تأکید دارد و نظیر سایر شاخه‌های علم جغرافیا، علل پراکندگی مکان‌های شهری، تشابهات و تناقضات اجتماعی- اقتصادی … ادامه مطلب »

مقاله ایران فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟

مقاله ایران فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟ مقاله ایران فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟ ؤسسه جهانی مکنزی، یکی از معتبرترین شرکت‌های مشاوره و مطالعات اقتصادی جهان، در سال 2016 گزارشی با عنوان «ایران: فرصت رشد یک تریلیون دلاری؟» منتشر کرد و ظرفیت‌های رشد و اشتغال در ایران در دو دهه آینده (تا سال … ادامه مطلب »

دانلود جزوه اقتصاد شهری

دانلود جزوه اقتصاد شهری مطالعه بخشهایی از جزوه اقتصاد شهری: مدل های اقتصاد شهری: ۱)مدلهای تحلیلی 2)مدل های سیاستی مدلهای تحلیلی: مدلهای تحلیلی بیشتر بر یافتن چگونگی روابط اقتصادی در شهر و نحوه اثر گذاری این روابط بر شکل کالبدی شهر نظارت دارند.در این مدلها توان اقتصادی شهر،ساخت اشتغال و چگونگی استقرار انسانها … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید