همه ی نوشته ها در: حقوق و قوانین شهری

حقوق و قوانین شهری

حقوق و قوانین شهری

سئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس

رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفصیلی و ضوابط مقرر

در طرح های مذکور می باشد.

در حقیقت می‌توان با بکار بردن ضوابط و روشدهای اصولی, از طریق کنترل

و نظارت بر تفکیک اراضی و ساختمان‌ها و منظور داشتن اختیار برای مراجع

ذیربط در امور شهرسازی در مورد بررسی و اصلاح نقشه‌های تفکیکی پیشنهادی

توسط مالکان اراضی قبل از اقدامات ثبتی حداقل ۶۰ درصد نظرات اصلاحی

طرح‌های جامع و تفصیلی را اعمال نمود و به آنها تحقق بخشید.

 

مقاله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران

مقاله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران مقاله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران مقاله حق کسب و پیشه و تجارت از دیدگاه حقوق شهری و شهرسازی در نظام حقوقی ایران چکیده حق … ادامه مطلب »

تعریف کمیسیون ماده پنج

تعریف کمیسیون ماده پنج تعریف کمیسیون ماده پنج تعریف کمیسیون ماده پنج : بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات انها در هر استان درکمسیونی (با عنوان کمیسیون ماده ۵) به ریاست استاندار و یا در غیاب وی معاون عمرانی ایشان و عضویت، اداره کل راه و شهرسازی ،سازمان میراث فرهنگی و … ادامه مطلب »

مقاله حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی

مقاله حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی مقاله حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی چکیده بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ … ادامه مطلب »

دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی‌ و حرکتی

دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی‌ و حرکتی دانلود ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری افراد دارای محدودیت حرکتی افرادی که در اثر جنگ، زلزله، تصادف، بیماری و شیوه تحرک غیراصولی دچار معلولیت شده اند سالمندان کودکان مادران همراه با کالسکه خان مهای باردارسایر افرادی که موقتاً دچار محدودیت … ادامه مطلب »

دانلو کتاب مجموعه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران

دانلو کتاب مجموعه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران دانلو کتاب مجموعه مصوبات شورای اسلامی شهر تهران ««««««با تفکیک موضوعی و به ترتیب تاریخ تصویب»»»»»»»» توسعه چشمگیر شهرها از نظر جمعیت و مساحت تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بسیاری را بدنبال داشته که این دگرگونی ها مشکلات عدیده ای را برای شهرهای بزرگ ایجاد … ادامه مطلب »

دانلود کتاب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداری(املاک)

دانلود کتاب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداری(املاک) دانلود کتاب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﺷﻬﺮداری(املاک) ««««««««املاک»»»»»»»» اراﺿﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻮات، ﺑﺎﯾﺮ و داﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ««اراضی موات»» ﺑﻪ اراﺿﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﻧﮑﺮده و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺣﯿﺎء ﻧﺪارد . در … ادامه مطلب »

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

دانلود کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دانلود کتاب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شورای عالی شهرسازی از وزیر کشور، وزیر آبادانی و مسکن، وزیر آب و برق، وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ و هنر، وزیر جنگ و وزیر بهداری، مدیر عامل سازمان برنامه، شهردار تهران، رییس دانشکده هنرهای زیبای … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 12 ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻃﺮاﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی، آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺪ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ درﺑﺎره ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺷﻬﺮی اﻋﻢ از :ﻣﻨﻈﺮ ﺷﻬﺮی، ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ و …ﺑﺤﺚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﻣﻲ … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 11

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 11 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 11 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ ﻧﻮﺷﺖ؛ ﺍﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺧﺎﺹ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﭼﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 10

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 10 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 10 ﻛﺘﺎب ﺣﺎﺿﺮ، ﺟﻠﺪ دﻫﻢ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دوازده ﺟﻠﺪی ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮدارﻳﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ورزﺷﻲ و ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺷﻬﺮی ﻣﻲ ﭘﺮدازد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻳﻜﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﻬﺮی … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید