همه ی نوشته ها در: محیط زیست

پهنه بندی تعیین تناسب اراضی دفن پسماندهای شهر کهنوج

پهنه بندی تعیین تناسب اراضی دفن پسماندهای شهر کهنوج پهنه بندی تعیین تناسب اراضی دفن پسماندهای شهر کهنوج پهنه بندی تعیین تناسب اراضی دفن پسماند چکیده امروزه توسعه روز افزون مناطق شهری، افزایش جمعیت و افزایش مصرف مواد تجزیه ناپذیر سبب شده است که یکی از دغدغه های اصلی مدیریت شهری، چگونگی دفع … ادامه مطلب »

ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز

ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز ارزیابی ناپایداری زیست محیطی با تأکید بر پسماند شهری اهواز چکیده از دیدگاه اکولوژیک مشکلاتی مانند آلودگی رودخانه ها، آب های زیرزمینی، خاک و چشم اندازهای زشت ناشی از تجمع زباله‌ها در اطراف … ادامه مطلب »

مقاله تأثیرات عناصر آب و هوایی در شکل گیری معماری شهر رشت

مقاله تأثیرات عناصر آب و هوایی در شکل گیری معماری شهر رشت مقاله تأثیرات عناصر آب و هوایی در شکل گیری معماری شهر رشت چکیده یکی از کاربردهای اقلیم شناسی در قلمرو معماری است.برای تعیین ساختارهای معماری هر منطقه و بالا بردن آسایش ساکنان آن، ویژگیهای آب و هوایی محلی بایستی مورد توجه … ادامه مطلب »

دانلود بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز

دانلود بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز دانلود بازنگری طرح تفصیلی شهر شیراز روﻧﺪ ﺧﻮدﺑﺨﻮدی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻀـﺎﻳﻲ ﺷـﻬﺮ ﻛﻠﻴﺘـﻲ را ﺑﻮﺟـﻮد ﻣـﻲ آورد ﻛـﻪ از ﺷـﺒﻜﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺷﻬﺮی، ﺗﺮاﻛﻢ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﺎ، …. ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧـﻮردار ﺷـﺪه اﺳـﺖ وﻟﻲ ﻛﻠﻴﺘﻲ ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﻢ ﻛﻪ در آن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط … ادامه مطلب »

جزایر گرمایی شهری

جزایر گرمایی شهری جزایر گرمایی شهری یکی از مسائل شهری که در نتیجه رشد بدون برنامه در شهرها پدید آمد،تشکیل جزیره حرارتی به خصوص در شهرهای بزرگ است. شهرهای بزرگ با ساخت و سازهای به هم فشرده و وجود انواع فعالیت ها به ویژه در بخش مرکزی(CBD) کاملا بر اقلیم خود و پیرامون … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید