همه ی نوشته ها در: مدیریت شهری

مقاله تقویت روحیه ی شهروندی در مدیریت کلان شهرها مورد مطالعه همدان

مقاله تقویت روحیه ی شهروندی در مدیریت کلان شهرها مورد مطالعه همدان مقاله تقویت روحیه ی شهروندی در مدیریت کلان شهرها مورد مطالعه همدان چکیده تزریق درآمدهای نفتی در کشور سبب پیدایش شهرنشینی شتابان شده است، به گونه ای که «رشد» جمعیت شهری بر «توسعه» پیشی گرفته و مسایل گسترده ای را در … ادامه مطلب »

مقاله مدیریت بحران در بافت‏ های فرسوده ‏‏ی شهری با استفاده از روشSWOT و QSPM موردی منطقه‏ ی چهار مشهد

مقاله مدیریت بحران در بافت‏ های فرسوده ‏‏ی شهری با استفاده از روشSWOT و QSPM موردی منطقه‏ ی چهار مشهد مقاله مدیریت بحران در بافت‏ های چکیده برنامه‏ریزی و مدیریت سوانح و حوادث طبیعی که سبب تحمیل خسارت‏های جانی، مالی و محیطی به فضاها و ساکنان مناطق شهری می‏شود، باید به ‏منزله‏ی یک … ادامه مطلب »

مقاله دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری

مقاله دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری مقاله دیدگاه شهروندان تهرانی در مورد نقش شهرداری در توسعه گردشگری چکیده دارا بودن ویژگیهای گردشگری در یک شهر، دربرگیرنده منافع شخصی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی برای ساکنان آن شهر است. به این صورت که رهایی از فشار و تنش، افزایش سلامت … ادامه مطلب »

مقاله بررسی مدیریت بحران زلزله در بافت های فرسوده شهر کرمانشاه موردی محله فیض آباد

مقاله بررسی مدیریت بحران زلزله در بافت های فرسوده شهر کرمانشاه موردی محله فیض آباد مقاله بررسی مدیریت بحران زلزله در بافت های فرسوده شهر کرمانشاه موردی محله فیض آباد چکیده بافت های فرسوده شهری و سکونتگاه های حاشیه ای و غیر استاندارد در کشورهای در حال توسعه، بنا به دلایلی از قبیل … ادامه مطلب »

مقاله راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت های تاریخی موردی بافت تاریخی شهر یزد

مقاله راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت های تاریخی موردی بافت تاریخی شهر یزد مقاله راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت های تاریخی موردی بافت تاریخی شهر یزد چکیده از اوایل دهه ۹۰ میلادی به‌کارگیری شاخص‌های مربوط به اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد در برنامه‌ها و … ادامه مطلب »

مقاله توانمندسازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی زلزله موردی شهر خرم آباد

مقاله توانمندسازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی زلزله موردی شهر خرم آباد مقاله توانمندسازی مدیریت بحران شهری در جهت کاهش بلایای طبیعی زلزله موردی شهر خرم آباد چکیده گسترش شهر و شهر نشینی و افزایش تدریجی تعداد شهرهای بزرگ در جهان به خصوص در کشورهای در حال توسعه و از … ادامه مطلب »

مقاله اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی موردی سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان

مقاله اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی موردی سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان مقاله اولویت بندی عوامل مؤثر در مدیریت بحران شهری در برابر بلایای طبیعی موردی سازمان های مرتبط با بحران شهر اصفهان چکیده یکی از موضوعاتی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن … ادامه مطلب »

مقاله مدیریت بحران در امنیت انتظامی

مقاله مدیریت بحران در امنیت انتظامی مقاله مدیریت بحران در امنیت انتظامی چکیده ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻋﺼﺮ ﻓﺮاﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺑﻪﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎره دﭼﺎر ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻓﺎن دﭼﺎر آن ﻣﯽ … ادامه مطلب »

مقاله ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان

مقاله ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان مقاله ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺤﺮان زﻟﺰﻟﻪ در ﻛﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان چکیده شهر تهران با توجه به ضوابط شهرسازی و تعاریف جغرافیایی، به عنوان یک کلان شهر شناخته می شود و مسئله ای که همواره در این شهر مطرح است مدیریت بحران زلزله می باشد. و سوال اصلی … ادامه مطلب »

مقاله سنجش آسیب پذیری و برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران زلزله در نواحی روستایی

مقاله سنجش آسیب پذیری و برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران زلزله در نواحی روستایی مقاله سنجش آسیب پذیری و برنامه ریزی راهبردی مدیریت بحران زلزله در نواحی روستایی چکیده انسان از زمان استقرار در روی کره‌ی زمین، همواره در معرض تهدیدات محیط قرار داشته است. افزایش قدرت ابزاری و فناوری امروزی وی نیز … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید