همه ی نوشته ها در: GIS

مقاله ارائۀ مدلی جهت تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط GIS

مقاله ارائۀ مدلی جهت تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط GIS مقاله ارائۀ مدلی جهت تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع شبکه‌های تیسنی در محیط GIS چکیده هدف از پژوهش حاضر ارائۀ مدلی به‌منظور تعیین و تحلیل سرانۀ اماکن ورزشی بر مبنای توزیع … ادامه مطلب »

مقاله مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP ناحیه دو شهر نیشابور

مقاله مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP ناحیه دو شهر نیشابور مقاله مکان یابی مراکز درمانی با استفاده از GIS و روش ارزیابی چند معیاری AHP ناحیه دو شهر نیشابور چکیده مقاله حاضر با هدف مکان یابی مراکز درمانی به مطالعه موردی در ناحیه دو … ادامه مطلب »

مقاله سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر

مقاله سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر مقاله سنجش میزان پیاده مداری با مدل HQE2R در راستای اجرای رویکردهای پایداری در محدوده میدان سپاه ملایر چکیده پیاده راه‌ها یا مسیرهای پیاده برای تبدیل فضاهای سکونتگاهی به مکان‌های امن و لذت‌بخش برای پیاده‌روی … ادامه مطلب »

مقاله قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف از سرقت منزل

مقاله قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف از سرقت منزل مقاله قابلیت های سامانه اطلاعات جغرافیایی در پیشگیری و کشف از سرقت منزل چکیده شهر ارومیه مثل بیشترشهرهای بزرگ و پرجمعیت ایران از جرایم و ناهنجاری های اجتماعی مبرا نیست و میزان جرایم( همچون سرقت از منزل) در آن نسبت … ادامه مطلب »

مقاله استفاده از تکنیک AHP در محیط GIS برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی موردی شهر سمنان

مقاله استفاده از تکنیک AHP در محیط GIS برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی موردی شهر سمنان مقاله استفاده از تکنیک AHP در محیط GIS برای مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی موردی شهر سمنان چکیده هدف اصلی مکان‌یابی خدمات شهری، جلوگیری از اتلاف هزینه‌ها از یک سو و اطمینان از کارآیی خدمات شهری در تقابل با کل … ادامه مطلب »

مقاله تعیین موقعیت بهینه فضا – مکانی مراکز انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS موردی منطقه تهران پارس

مقاله تعیین موقعیت بهینه فضا – مکانی مراکز انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS موردی منطقه تهران پارس مقاله تعیین موقعیت بهینه فضا – مکانی مراکز انتظامی شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS موردی منطقه تهران پارس چکیده یکی از ابعاد وجودی شهرها و جوامع انسانی … ادامه مطلب »

مقاله ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ GIS

مقاله ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت GIS مقاله ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت GIS چکیده ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ، ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ورزﺷﯽ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎﯾﯽ ﺗـﺪوﯾ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺿﻊ … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید