مقاله تحلیل swot مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی مدیریت شهری موردی شهر تهران

مقاله تحلیل swot مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی مدیریت شهری موردی شهر تهران مقاله تحلیل swot مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی مدیریت شهری موردی شهر تهران چکیده مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به دو سؤال اساسی است. مشارکت شهروندی در طراحی الگوهای برنامه ریزی شهری چه جایگاهی دارد؟ نقاط … ادامه مطلب »

مقاله مروری بر مفاهیم شاخص ها و معیارهای شهر هوشمند

مقاله مروری بر مفاهیم شاخص ها و معیارهای شهر هوشمند مقاله مروری بر مفاهیم شاخص ها و معیارهای شهر هوشمند چکیده ساخت یک شهر هوشمند به عنوان یک استراتژی برای کاهش مشکلات تولید شده توسط رشدجمعیت شهری و شهرنشینی سریع در حال ظهور است. با این حال تحقیقات علمی کمی در پدیده موردبحث … ادامه مطلب »

مقاله ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ

مقاله ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ مقاله ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ چکیده  رشد فزاینده جمعیت جهان و گرایش عمده به سوی شهر نشینی ،آثار فاجعه آمیزی بر محیط  و فضاهای شهری  داشته است.این پژوهش با هدف صرفه جویی در منابع … ادامه مطلب »

مقاله ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ

مقاله ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ مقاله ﺳﯽ و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ چکیده ﺟﻬﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎل دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﮐﻮﺷﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﻣﺤﯿﻄﯽ را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﮐﻪ در آن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ از … ادامه مطلب »

مقاله سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین

مقاله سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین مقاله سنجش فقر شهری و ارتباط آن با دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین چکیده به منظور دستیابی به هدف اصلی مطالعه حاضر مبنی بر شناسایی رابطه میان فقرشهری و دسترسی به خدمات شهری در شهر قزوین، … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل تحولات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی

مقاله تحلیل تحولات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی مقاله تحلیل تحولات فضایی محیط زیست شهری در کلانشهر مشهد با استفاده از الگوی آینده پژوهی گام طبیعی چکیده از آنجا که محور هرگونه تحلیل جغرافیایی تاکید بر فضا و مفاهیم زیست­ محیطی آن است؛ … ادامه مطلب »

مقاله درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری

مقاله درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری مقاله درآمدی بر شناخت و سنجش فقر شهری چکیده عمده تلاشهای گذشته متوجه تعریف، سنجش و تبیین فقر به معنای کلی آن بوده و به شناخت، سنجش و تحلیل فقر در مقیاس شهر و محلات شهری توجه کمتری شده است. در این نوشتار ابتدا مفهوم … ادامه مطلب »

مقاله تحلیل میزان آسیب پذیری مسکن شهری در مواقع بروز مخاطرات محیطی زلزله با استفاده تکنیک های تلفیقی MCDM+GIS موردی منطقه 6 شهر تهران

مقاله تحلیل میزان آسیب پذیری مسکن شهری در مواقع بروز مخاطرات محیطی زلزله با استفاده تکنیک های تلفیقی MCDM+GIS موردی منطقه 6 شهر تهران مقاله تحلیل میزان آسیب پذیری مسکن شهری در مواقع بروز مخاطرات محیطی زلزله با استفاده تکنیک های تلفیقی MCDM+GIS موردی منطقه 6 شهر تهران چکیده امروزه با توجّه به … ادامه مطلب »

مقاله بررسی و تحلیل مکان یابی بهینه مدارس ابتدایی موردی شهر شادگان

مقاله بررسی و تحلیل مکان یابی بهینه مدارس ابتدایی موردی شهر شادگان مقاله بررسی و تحلیل مکان یابی بهینه مدارس ابتدایی موردی شهر شادگان چکیده مقوله مکان گزینی مدارس به عنوان یکی از مراکز خدمات رسان در سطح شهری از جمله مباحثی است که در فرایند توسعه و سعادت هر جامعه ای دارای … ادامه مطلب »

مقاله سنجش عوامل بالقوه مخاطره‌زای زمین‌لرزه احتمالی شهر تهران

مقاله سنجش عوامل بالقوه مخاطره‌زای زمین‌لرزه احتمالی شهر تهران مقاله سنجش عوامل بالقوه مخاطره‌زای زمین‌لرزه احتمالی شهر تهران چکیده یکی از موضوع‌هایی که بیشتر شهرهای جهان با آن دست به گریبانند، زلزله است که بی‎توجّهی به آن خسارات جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت. شهر تهران به لحاظ عوامل طبیعی از قبیل محدود شدن … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید