ارزیابی راهبردها در مکانیابی مسکن مهر

دانلود مقاله ارزیابی راهبردها در مکانیابی مسکن مهر   تامین مسکن از جمله مقولات مهم زیستی است که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بخش عمدهای از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد. راهبرد مسکن مهر به مانند سایر سیاستهای برنامهریزی تامین مسکن یکی از سیاستها و راهحلهای پاسخ به … ادامه مطلب »

حضور معلولین در شهر با تاکید بر ضوابط و مقررات معلولین

حضور معلولین در شهر با تاکید بر ضوابط و مقررات معلولین   واقعیتهای زندگی روز مره نشان میدهد که افراد معلول با تصویری که از خود دارند ، نمیتوانند روابط عادی اجتماعی با دیگران برقرار کنند و در نتیجه گوشه گیری میکنند. فضاهای ویژه معلولین و نابینایان ، آنها را به دور از … ادامه مطلب »

بررسی میزان توسعه یافتگی شهری شهرستان رباط کریم در مقیاس استان تهران

بررسی میزان توسعه یافتگی شهری شهرستان رباط کریم در مقیاس استان تهران مطالعات متعددی با استفاده از روش های علمی گوناگون که عمدتاً بررسی های کمی می باشند درسنجش توسعه یافتگی شهرستان های کشور صورت گرفته است که به برخی از این مطالعات اشاره میگردد؛ میرنجف موسوی نواحی ایران را از لحاظ توسعه … ادامه مطلب »

واکاوی مفاهیم اصول استراتژی توسعه شهری CDS

واکاوی مفاهیم اصول استراتژی توسعه شهری CDS در چهار دهه گذشته، شهرهای جهان با چالش های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و تغییرات سریع مانند رشد سریع جمعیت و تغییرات اجتماعی فضایی، تغییرات سریع آب و هوا و مصرف انرژی روبرو شده اند. این عوامل تأثیر قابل توجهی در مناطق شهری کشورهای در … ادامه مطلب »

سناریوسازی در برنامه ریزی شهری

سناریوسازی در برنامه ریزی شهری    پیشینه سناریوسازی به ارائه استراژی های نظامی بر می گردد زمانی که سناریوها برای برنامه ریزی استراژیک صنایع دفاعی به کار می رفتند. در دهه 1990 شرکت برزگ مانند شل استراژی ها را در راستای موضوعاتی مانند سهم بازار، ریسک و نواوری در تغییر روابط محیطی، اقتصادی … ادامه مطلب »

تحلیلی بر نظام سلسله مراتب شهری در استان گیلان

تحلیلی بر نظام سلسله مراتب شهری در استان گیلان با توسعه کشورها،شهرنشینی در آنها گشترش می یابد. پیشرفته فناوری در هر کشور باعث انتقال نیروی کار از تولید کالاهای کشاورزی به تولید کالا های شهری میگردد. همچنین، انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری باعث تغییر شکل فضایی و اقتصادی کشور می گردد. این … ادامه مطلب »

دانلود برنامه ریزی شهری بر اساس توسعه پایدار

برنامه ریزی شهری بر اساس توسعه پایدار   نظریه توسعه پایدار، در دههِ ی پایانی قرن بیستم، در پی شکست مکاتب مختلف برنامه ریزی از جمله مدرنیسم و پسمامدرنیسم، در عدم توانایی به شرایط مطلوب زندگی و آثار  مخرب بر محیط زیست جهانی، ملی، منطقه ای و محلی پا به عرصه وجود گذاشت. بی شک … ادامه مطلب »

دانلود مقاله توسعه ی فیزیکی شهر از منظر عوامل جغرافیایی

دانلود مقاله توسعه ی فیزیکی شهر از منظر عوامل جغرافیایی توجه به توسعهی فیزیکی شهری پایدار، یک ضرورت اساسی در برنامه های توسعه ی شهری، حاکی از اهمیت این موضوع در تقویت جبنه های فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شهر دارد. در ایران یکی از موارد مهم فرآیند شهرنشینی، گسترش فیزیکی شهرهای آن است. … ادامه مطلب »

مکانیابی بهینه توسعه آتی شهر با استفاده از مدل Fuzzy AHP

مکانیابی بهینه توسعه آتی شهر با استفاده از مدل Fuzzy AHP   با پیشرفت برق آسای دنیای کنونی در تمام زمینه ها، نیاز بشری نیز در حال ازدیاد است. این توسعه روز افزون به همراه استفاده از زمین، بدون در نظر گرفتن تفاوت های اکولوژیکی و پتانسیل های محیطی باعث پیامد های ناگواری … ادامه مطلب »

دانلود کتاب توسعه پایدار شهری

دانلود کتاب توسعه پایدار شهری چگونگی استفاده از منابع و به کارگیری امکانات و فرصت ها به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای انسانی و تأمین رفاه و سلامت آن ها بدون آسیب رساندن به دیگران، محیط زیست و نسل های آینده، در حقیقت پاسخگویی به سؤالات اساسی جغرافیا، چرا؟ چگونه؟ کجا؟ و … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید