برچسب خورده: آسایش

مقاله مبلمان شهری و تأثیر آن بر سلامت روانی مورد مطالعه شهر ملایر

مقاله مبلمان شهری و تأثیر آن بر سلامت روانی مورد مطالعه شهر ملایر مقاله مبلمان شهری و تأثیر آن بر سلامت روانی مورد مطالعه شهر ملایر چکیده ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎزﻧﺪه ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖزﻳﺒﺎﻳﻲ،راﺣﺘﻲ دوام و ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺎﺳﻲ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید