برچسب خورده: آمایش سرزمین

مقاله بررسی عوامل موثر در رویکرد اجرایی برنامه‌ریزی فضایی استان قم

مقاله بررسی عوامل موثر در رویکرد اجرایی برنامه‌ریزی فضایی استان قم برنامه‌ریزی فضایی استان قم مقاله بررسی عوامل موثر در رویکرد اجرایی برنامه‌ریزی فضایی استان قم چکیده توجه به رویکرد اجرایی آمایش سرزمین در کشور با رویکرد همه سونگر در چارچوب توسعه فضایی در سال‌های اخیر سبب شده که در برنامه‌های توسعه چهارم … ادامه مطلب »

مقاله پهنه بندی و آمایش شهری بر اساس شاخص های کالبدی – فضای موردی شهر ارومیه

مقاله پهنه بندی و آمایش شهری بر اساس شاخص های کالبدی – فضای موردی شهر ارومیه مقاله پهنه بندی و آمایش شهری بر اساس شاخص های کالبدی – فضای موردی شهر ارومیه چکیده رشد کالبدی فضایی شهر ارومیه در چند دهه اخیر موجب مسائلی همچون تغییر کـاربری زمـین ، گسـترش نامتناسب شهر و … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید