برچسب خورده: آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی

آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 نوسازی آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری نحوه تشکیل هیات های ارزیابی ماده 1 ـ در هر مورد که دراجرای تکالیف و وظایف مقرر در ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید