برچسب خورده: اجتماعی- فرهنگی

سنجش شاخصهای کیفیت زندگی در حاجی آباد فارس

سنجش شاخصهای کیفیت زندگی در حاجی آباد فارس سنجش شاخصهای کیفیت زندگی در حاجی آباد فارس سنجش شاخصهای کیفیت زندگی در حاجی آباد فارس چکیده اهداف : کیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که تحت تاثیر مولفه هایی چون زمان و مکان ، ارزش های فردی و اجتماعی از سوی متفکـران علـوم … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید