برچسب خورده: ارزیابی

ارزیابی راهبردها در مکانیابی مسکن مهر

دانلود مقاله ارزیابی راهبردها در مکانیابی مسکن مهر   تامین مسکن از جمله مقولات مهم زیستی است که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و بخش عمدهای از درآمد خانوار را به خود اختصاص میدهد. راهبرد مسکن مهر به مانند سایر سیاستهای برنامهریزی تامین مسکن یکی از سیاستها و راهحلهای پاسخ به … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید