برچسب خورده: طرح4

دانلود کارگاه آماده سازی زمین

دانلود کارگاه آماده سازی زمین دانلود کارگاه آماده سازی زمین آماده سازی زمین در حقیقت شهرسازی اجرایی است، یعنی آن‌چه در طرح های جامع و تفصیلی برای شهر و شهرنشینان اندیشیده و تدوین شده است، باید در آماده سازی زمین به مرحله اجرا در آید. آماده سازی زمین برای سکونت، از سال ۱۳۶۴ … ادامه مطلب »

سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای

سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای همسایگی یا محله به اجتماع ساکن و متمرکز در یک منطقه یا محله کوچک در داخل یک مکان بزرگتر مانند شهر، شهرک، حومه شهر یا منطقه روستایی گفته می‌شود. همسایگان اغلب گروه‌هایی اجتماعی هستند که دارای تعاملالت چهره به … ادامه مطلب »

اسکیس های شهرسازی شماره ۱

اسکیس های شهرسازی شماره ۱ اسکیس های شهرسازی شماره ۱ شهرسازی واژهٔ معادل رشته Municipal Engineering در انگلستان است که در سیستم دانشگاهی ایران در ردهٔ مهندسی طبقه‌بندی شده است اما معمولاً در دانشکدهٔ هنر و معماری ارائه می‌گردد. تاریخچهٔ ساخت و کاربرد این واژه در فارسی برمی گردد به حضور کارشناسان آلمانی … ادامه مطلب »

دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در شهرسازی

دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در شهرسازی دانلود پاورپوینت کاربرد GIS در شهرسازی شهرسازی در یک تعریف عام عبارتست از مداخله و تنظیم فضا و فعالیت به منظور بهبود کیفیت زندگی ساکنان.مجموعهٔ روش‌ها و تدابیر ارزشمند و مفیدی که متخصصین امور شهری به وسیلهٔ آن شهرها را بهتر می‌سازند، به شهرسازی یا علم تنسیق … ادامه مطلب »

دانلود کاربرگ طرح 1 شهرسازی

دانلود کاربرگ طرح 1 شهرسازی دانلود کاربرگ طرح 1 شهرسازی شهرسازی واژهٔ معادل رشته Municipal Engineering در انگلستان است که در سیستم دانشگاهی ایران در ردهٔ مهندسی طبقه‌بندی شده است اما معمولاً در دانشکدهٔ هنر و معماری ارائه می‌گردد. تاریخچهٔ ساخت و کاربرد این واژه در فارسی برمی گردد به حضور کارشناسان آلمانی … ادامه مطلب »

دانلود تحقیق آماده شهر مذهبی

دانلود تحقیق آماده شهر مذهبی دانلود تحقیق آماده شهر مذهبی ایجاد شهرهای نخستین به نوعی به ناسیونالیسم اجتماعی و دینی مردم منطقه مربوط می شود آنجا که آمیزش عظیم شهر و مذهب ایجاد می شود. نشانگر نوعی ملی گرایی دینی در شهرها هستیم شهر مذهبی عنوانی است برای شهر هایی که به دلایل … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 3

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 3 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 3 برنامه ریزی نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری: به ایجاد ارتباط میان اجزا یا به بیان درست تر به ایجاد ارتباط بین عملکردهای گوناگون شهری نظام ارتباطات می گویند که خود دارای دو وجه عملکردی و کالبدی است.نظم ارتباطی … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2 دراﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮداری )ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ (ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺘﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی آن ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﺻﻮل وﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1 آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و از ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای … ادامه مطلب »

دانلود نرم افزار گوگل ارث

دانلود نرم افزار گوگل ارث دانلود نرم افزار گوگل ارث شما با کمک نرم افزار گوگل ارث به راحتی می توانید نقاط مختلف کره ی زمین را از بالا تماشا کنید. در واقع وقتی وارد نرم افزار می شوید کره ی زمین را مشاهده خواهید کرد که در آن اقیانوس ها و خشکی ها … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید