برچسب خورده: Casino Pation

نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری

نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری نقش بام و دیوار سبز در توسعه پایدار شهری در چند دهه اخیر فضاهایی که چشم اندازی برای شهرها بودند، به خاطر کنترل نکردن رشد جاد ها و ساختمان ها، کاهش یافته اند، این امر باعث تأثیرات نگران کنند ای در نامناسب شدن کیفیت … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید