برچسب خورده: shahrsaz98.ir

مقاله بررسی و تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر تفت و برنامه ریزی آتی آن

مقاله بررسی و تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر تفت و برنامه ریزی آتی آن مقاله بررسی و تحلیل شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهر تفت و برنامه ریزی آتی آن چکیده در این پژوهش، ابتدا شاخص های کمی و کیفی مسکن شهر تفت بررسی شد. سپس وضعیت … ادامه مطلب »

مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری شهری با استفاده از مدل استراتژیک SOAR موردی شهر تفت

مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگ مقاله برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگ چکیده گسترش سریع شهرنشینی و تغییر در بنیادهای شیوه زندگی در دنیای معاصر، ضرورت برنامه ریزی و مدیریت گذران اوقات فراعت را بیش از پیش نمایان کرده است. از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه گردشگری، شهر پایه … ادامه مطلب »

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری

برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری چکیده شهر ارومیه به عنوان مرکز استانی که با سه کشور خارجی همسایه بوده و همچنین به دلیل برخورداری از دومین دریاچه آب شور جهان، دارای پتانسیل های طبیعی، تاریخی و قومی- فرهنگی با ارزش فراوانی در زمینه‌ی گردشگری است. در این پژوهش … ادامه مطلب »

مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری

مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری مدیریت و برنامه ریزی فضایی کلانشهری چکیده  در دﻫﻪﻫﺎی اﺧﯿـﺮ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺷـﺪن اﻗﺘﺼـﺎد ﺳـﺎﺧﺘﺎر و ﺳـﺎزﻣﺎن اﻗﺘﺼـﺎدی-اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و‬‬‬‬‫ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﻤﺎﻟﮏ را ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﻠﻤﻮسﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داده اﺳـﺖ. اﯾـﻦ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺑـﺎ ﯾﮑﭙﺎرﭼـﻪ ﻧﻤـﻮدن‬‬‬‬‫اﻗﺘﺼﺎدﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﻣﻮﺟﺐﺳﺎزﻣﺎنﯾـﺎﺑﯽﺟﺪﯾـﺪی از ﻣﻨـﺎﻃﻖﺷـﻬﺮی ﺑـﻪوﯾـﮋهﮐﻼﻧﺸـﻬﺮﻫﺎ درﻣﻘﯿـﺎس ﺟﻬـﺎﻧﯽ‬‬‬‬‫ﺷﺪه، ﮐﻪدارای ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎتوﭘﯿﻮﻧـﺪﻫﺎی ﺗﻨﮕﺎﺗﻨـﮓاﻗﺘﺼـﺎدی واﺟﺘﻤـﺎﻋﯽﻫﺴـﺘﻨﺪ.اﯾـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪارﺗﺒـﺎط ﻓﺮاﯾﻨـﺪ‬‬‬‬‫ﺟﻬﺎﻧﯽﺷﺪن ﺑﺎﺗﻮﺳﻌﻪﻣﻨﺎﻃﻖﮐﻼن ﺷـﻬﺮیﺑـﻪوﯾـﮋه … ادامه مطلب »

مقدمه ای بر طراحی شهری در بافت فرسوده

مقدمه ای بر طراحی شهری در بافت فرسوده مقدمه ای بر طراحی شهری در بافت فرسوده بافت : بافت گسترده ای هم پیوند است که از بناها ، راهها ، مجموعه ها ، فضاها ، تاسیسات وتجهیزات شهری ویا ترکیبی از آنها تشکیل شده است . 1- انواع بافت ها بافت های فرسوده … ادامه مطلب »

برنامه‌ریزی شهری ایران لیست نرم افزار

برنامه‌ریزی شهری ایران لیست نرم افزار برنامه‌ریزی شهری ایران لیست نرم افزار برنامه‌ریزی شهری یک سری تصمیم‌های سنجیده در امور شهری است که با رعایت قیودات خاص خود شیوه رابطه انسان را با محیط شهری در قالبی بهینه طراحی و طبقه‌بندی می‌کند. سازمان دهی مکان‌ها و محیط‌های متفاوتی که می‌باید شرایط رشد و … ادامه مطلب »

شعاع عملکرد کاربری ها در شهرسازی

شعاع عملکرد کاربری ها در شهرسازی شعاع عملکرد کاربری ها در شهرسازی ‌کاربرد زمین، کاربری اراضی، کاربرد اراضی، نحوه استفاده از زمین یا نحوه استفاده از اراضی ‌کاربری زمین به طور کلی، عبارت است از الگوی توزیع فضایی – جغرافیایی عملکردهای مختلف شهر بر حسب نواحی مسکونی، صنعتی، تجاری و فضاهای اختصاص یافته … ادامه مطلب »

مولفه های گرایش رویکرداستراتژیک

مولفه های گرایش رویکرداستراتژیک مولفه های گرایش رویکرداستراتژیک چکیده رویکرد استراتژیک، رویکردی نوین در راستای نظریّه­ پردازی در برنامه­ریزی شهری است که از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم، جایگزین رویکردهایی چون برنامه­ ریزی متمرکز و سیستمی شده است. رهیافتی چرخه­ای، فرایندی و مشارکتی که به عنوان الگوی مناسب می­تواند جایگزین رویکرد برنامه­ریزی جامع … ادامه مطلب »

دانلود ترجمه کامل شهر چیست

دانلود ترجمه کامل شهر چیست دانلود ترجمه کامل شهر چیست شهر، مکانی با تراکم بالای جمعیت و مرکزیت سیاسی، اداری و تاریخی است که در آن، فعالیت اصلی مردم، غیر کشاورزی است و دارای مختصات شهری بوده که از طریق دولتی محلی، اداره می شود. آسمونی در این مقاله مطالب جالبی در مورد … ادامه مطلب »

مقاله نقش تبلیغات شهری در مناظر شهری

مقاله نقش تبلیغات شهری در مناظر شهری مقاله نقش تبلیغات شهری در مناظر شهری منظر شهری، ترکیب نسبتاً جدیدی است که پیش از آنکه دست اندرکاران علم و نظر به تبیین آن بپردازند، در میان مردم و حرفه مندان مورد استفاده واقع شد. نخستین بار مرحوم دکتر «مزینی» در دهه 50 ، که … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید