برچسب خورده: stencil

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 3

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 3 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 3 برنامه ریزی نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری: به ایجاد ارتباط میان اجزا یا به بیان درست تر به ایجاد ارتباط بین عملکردهای گوناگون شهری نظام ارتباطات می گویند که خود دارای دو وجه عملکردی و کالبدی است.نظم ارتباطی … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 2 دراﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن، ﻛﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺷﻬﺮداری )ﻛﺘﺎب ﺳﺒﺰ (ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺘﺐ ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﻲ از ﻃﺮف ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮی آن ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺘﺎب اﺻﻮل وﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی اﺳﺖ … ادامه مطلب »

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1

دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1 دانلود کتاب سبز شهرداری ها جلد 1 آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ و اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎر ﻧﻴﺮوی اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻛﺴﺐ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ و از ﻗﻠﻤﺮو ﻫﺰﻳﻨﻪ ، ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮای … ادامه مطلب »

دانلود نرم افزار گوگل ارث

دانلود نرم افزار گوگل ارث دانلود نرم افزار گوگل ارث شما با کمک نرم افزار گوگل ارث به راحتی می توانید نقاط مختلف کره ی زمین را از بالا تماشا کنید. در واقع وقتی وارد نرم افزار می شوید کره ی زمین را مشاهده خواهید کرد که در آن اقیانوس ها و خشکی ها … ادامه مطلب »

دانلود ویدیو بخش 2 آموزش مقدماتی Excel

دانلود ویدیو بخش 2 آموزش مقدماتی Excel دانلود ویدیو بخش 2 آموزش مقدماتی Excel آموزش سربرگ(Home) بخش (number) و (styles) و (cells) و (editing).نرم افزار مایکروسافت اکسل یکی از نرم افزارهای مجموعه آفیس است. این نرم افزار از انواع نرم افزارهای صفحه گسترده است که جداول بزرگی در ستون و ردیف را در … ادامه مطلب »

دانلود ویدیو آموزش مقدماتی Excel

دانلود ویدیو آموزش مقدماتی Excel دانلود ویدیو آموزش مقدماتی نرم افزار مایکروسافت اکسل یکی از نرم افزارهای مجموعه آفیس است. این نرم افزار از انواع نرم افزارهای صفحه گسترده است که جداول بزرگی در ستون و ردیف را در خود جای می دهد.بخاطر قدرت و انعطاف پذیری فوق العاده این نرم افزار، اکسل … ادامه مطلب »

کشف شهر ۲۵۰۰ ساله یونانی در آتن

کشف شهر ۲۵۰۰ ساله یونانی در آتن کشف شهر ۲۵۰۰ ساله یونانی در آتن باستان‌شناسان به تازگی یک شهر گم شده ۲۵۰۰ ساله را در یونان کشف کردند. ویرانه‌های این شهر در اطراف روستای کوچکی در ۳۰۰ کیلومتری شمال آتن واقع شده است.   به گزارش گروه علم و فناوری آنا به نقل … ادامه مطلب »

دانلود رابطه بین کابری زمین و حمل و نقل شهری

دانلود رابطه بین کابری زمین و حمل و نقل شهری دانلود رابطه بین کابری زمین و حمل و نقل شهری الگوی کاربری های اراضی تحت تاثیر قابلیت دسترسی ایجاد شده توسط سیستم حمل و نقل از یک سطح یا فعالیت به دیگری است. از سوی دیگر الگو، حجم، توزیع و نوع وسیله نقلیه … ادامه مطلب »

دانلود خلاصه کتاب محیط های پاسخده

دانلود خلاصه کتاب محیط های پاسخده دانلود خلاصه کتاب محیط های پاسخده فصل اول: نفوذ پذیری بخش اول: اصول و مبانی طراحی: فقط فضاهای قابل دسترسی به مردم قدرت انتخاب می دهند بنابراین حدی از قدرت انتخاب یک معرف کلیدی جهت ارزیابی پاسخ دهندگی محیط است که این کیفیت را نفوذپذیری می نامند. … ادامه مطلب »

مرتفع‌ترین آسمانخراش اروپا

مرتفع‌ترین آسمانخراش اروپا مرتفع‌ترین آسمانخراش اروپا آسمان‌خراش (به انگلیسی: Skyscraper) به یک ساختمان بسیار بلند که طبقات آن هر یک پس از دیگری قابل اقامت باشند آسمانخراش یا ساختمان بلندمرتبه گفته می‌شود. در فارسی در دهه اخیر واژه برج نیز برای اشاره به این مفهوم کاربرد یافته‌است. هرچند برای تعریف آسمانخراش استانداردی رسمی … ادامه مطلب »

ما را دنبال کنید